Všeobecné obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti společnosti TECHSOFT s.r.o., Podtatranská 4931/23, 05801 Poprad, Slovenská Republika, IČO: 31668844. IČ DPH: SK2020513638, zapsaná do Obchodního rejstříku okresního soudu Prešov, oddíl: sro, vložka č.: 988/P (ďalej len TECHSOFT s.r.o.). a našich zákazníků, které vyplývají z kupní smlouvy uzavřené mezi společností TECHSOFT s.r.o. jako prodávajícím a zákazníkem jako kupujícím prostřednictvím internetu a jejichž předmětem je nákup zboží přes internetový obchod umístěný na této internetové stránce

Zaregistrování zákazníka

Podmínkou nakupování v našem internetovém obchodě není registrace zákazníka.

Zákazníkem našeho internetového obchodu může být každá fyzická osoba způsobilá k právním úkonům nebo právnická osoba, která projevila zájem nakupovat zboží v našem internetovém obchodě a za tím účelem poskytla své účetní/osobní údaje. Zákazníkem podle těchto všeobecných obchodních podmínek se za určitých okolností rozumí i třetí osoba, kterou zákazník v závazné objednávce určí jako osobu, které má být objednané zboží předáno (dále jen "oprávněná osoba"). Uvedení jména oprávněné osoby v závazné objednávce se považuje za její zmocnění k převzetí objednaného zboží.

Objednávky a dodávky

Odběratel objednává výrobky a služby prostřednictvím On-line obchodu, osobně, telefonicky nebo písemnou formou (e-mailem nebo poštou). V případě On-line, osobní nebo telefonické objednávky a za předpokladu okamžité dostupnosti a odběru zboží není potřeba objednávky potvrdit písemnou formou. Ve všech ostatních případech je potřeba objednávku potvrdit i písemnou formou (e-mailem nebo poštou). Každá objednávka musí obsahovat: jméno zákazníka, kontaktní osobu, volitelně telefonní číslo, IČO, DIČ, Č DPH, přesný popis zboží, počet kusů, datum vystavení objednávky, platnost objednávky, způsob úhrady, způsob převzetí zboží a musí být podepsaná, nebo vystavena, nebo odeslána odpovědnou osobou odběratele.

TECHSOFT s.r.o. potvrdí objednávku e-mailem, telefonicky, nebo písemnou formou a oznámí odběrateli včas termín, kdy bude zboží k dispozici.

Zboží a služby se považují za odebrané odběratelem od doby, kdy dodavatel odběrateli, jeho zástupci nebo dopravci umožní fyzicky disponovat se zbožím nebo službami.

Odběratel bere na vědomí, že při plnění závazků mají uvedené termíny dodávek orientační charakter. Bez ohledu na výše uvedené, dodavatel vyvine maximální úsilí pro dodržení uvedených termínů dodávek.

Vlastnictví zboží a rizika

Odběratel získává vlastnická práva k výrobkům a službám až úplným uhrazením ceny a dalších částek, které mají být uhrazeny na účet společnosti TECHSOFT s.r.o.

Společnosť TECHSOFT s.r.o. je oprávněna požadovat splnění závazků, zejména zaplacení ceny zboží a služeb, a to bez ohledu na to, že vlastnictví ke zboží a službám ještě nepřešlo na odběratele.

Nebezpečí škody na výrobcích přechází na odběratele momentem dodání výrobku a služeb odběrateli nebo jeho splnomocněnci, podepsáním dodacího listu nebo přebíracího protokolu.

Ceny zboží

Cena zboží se řídí ceníkem nebo nabídkou TECHSOFT s.r.o. platným v čase potvrzení akceptace objednávky. Ceník je zveřejněn na On-line obchodu společnosti.

TECHSOFT s.r.o. má vyhrazené právo dohodnout s odběratelem zvláštní cenové a platební podmínky při konkrétní objednávce bez ohledu na úpravu vzájemných vztahů v podmínkách a jiných smlouvách.

Po objednání zboží nebo služby Vám objednávku a platnost cen objednaných zboží a služeb, jakož i termín dodávky potvrdíme telefonicky, emailem, nebo poštou

TECHSOFT s.r.o. má výhradní právo jednostranně zvýšit nebo snížit cenu konkrétního objednaného zboží oproti ceně určené podle předchozích ustanovení tohoto článku, jestliže mezi dnem potvrzení akceptace objednávky zboží a dnem úhrady jeho kupní ceny odběratelem stoupne kurz amerického dolaru (USD) neebo české koruny (Kč) vůči Euru (€) podle kurzového lístku Národnej banky Slovenska (NBS) o více než jedno procento (1%). TECHSOFT s.r.o. má v takovém případe právo jednostranně zvýšit (snížit) cenu objednaného zboží o sumu rovnající se procentu růstu (poklesu) tohoto kurzu.

TECHSOFT s.r.o. má výhradní právo před tím než potvrdí objednávku přijatou přes online obchod změnit cenu zboží pouze v případě, že došlo k chybě, nebo selhání online webového systému, nebo pokud cena zveřejněna na webu byla omylem nastavena na nesprávnou hodnotu.

Vrácení zakoupeného zboží

Standardne lze zboží zakoupené v e-shopu vrátit do 14 dnů od zakoupení. Pokud se ale jedná o digitální zboží - tedy o software, lzeho vrátit do 14 dnů od zakoupení pouze pokud nebyl software v počítači aktivován unikátním aktivačním kódem. Po jeho aktivaci již tento druh zboží vrátit nelze.

Vrácení vybraného CAD Software do 30 dnů od zakoupení

V rámci prémiových podmínek umožňujeme pro vybraný prémiový CAD software zákazníkům jeho vrácení do 30 dnů od jeho zakoupení. To, že se jedná o software který lze do 30 dnů vrátit je výslovně uvedeno v prémiových podmínkách příslušného CAD software. Dodavatel si vyhrazuje právo poskytnout zákazníkovi počas těchto 30 dnů dočasnou 30 denní licenci. V těchto případech jsou-li s tímto CAD software poskytovány bezplatně jako bonus i různé prémiové služby, školení, nebo různé prémiové doplňující SW produkty, všechny tyto bezplatné doplňující prémiové produkty a služby budou zákazníkům poskytnuty až po uplynutí 30 dnů od zakoupení. V případe, vyžádá-li si zákazník tyto bezplatné doplňující prémiové produkty a služby ještě před uplynutím 30 dnů od zakoupení CAD software - možnost vrátit příslušný CAD software do 30 dnů od zakoupení zaniká.

Závěrečná ustanovení

Práva odběratele ve vztahu ke společnosti TECHSOFT s.r.o. vyplývající ze zákona o ochraně spotřebitele č.634/1992 Sb. ve znění pozdějších zákonných úprav zůstávají těmito podmínkami nedotčeny..

Veškerý dodávaný software se řídí vlastními licenčními smlouvami.

Právní vztahy a podmínky zde výslovně neupravené jako i případné spory vzniklé z neplnění těchto podmínek se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního nebo Občanského zákoníku Slovenské Republiky a příslušnými zákony Evropské Unie.